Grapheme «T» (voiced laminal dental fricative consonant)