Grapheme «N» (voiced laminal dental nasal consonant)