Grapheme «N» (voiced laminal palatal nasal consonant)