Grapheme «N» (voiced velar-and-bilabial nasal consonant)