Grapheme «N» (voiceless bilabial-and-velar nasal consonant)