Grapheme «S» (voiceless laminal palatal-velar fricative consonant)