Grapheme «m:» (long voiced bilabial nasal consonant)